Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“


През месец септември 2021 год. в ОбУ „Васил Левски“ стартира изпълнението на проект BG 05M2OP001-5.001- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, чиято основна цел е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи,  да се осигурят условия за ефективност на образованието и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Основните дейности по проекта са:

Дейност 1 – Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи

Дейност 2 – Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда;

За целта бяха създадени 41 групи с ученици от училището, които с интерес и желание преминаха обучение за работа в електронна среда.

Дейност 3 – Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда/;

Създадена бе една целева група, в която се включиха новоназначени учители в нашето училище.

Дейност 4 – Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда.

По тази дейност в помощ на учениците се включиха и родителите, които останаха очаровани от възможността да се потопят в учебната атмосфера и да се запознаят отблизо с учебните платформи, електронни пощи и училищни сайтове.

Всички учители, ученици и родители са много доволни от този проект, който бе полезен на всички участващи страни – както на учителите, така и на ученици и родители.

Презентация

Архив