Месечен Архив: юли 2021


Първо обучение по Дейност 3 по проект „Обучени, мотивирани, сензитивни“


От 2 до 4 юли 2021 г. в хотел „АкватониК“ , гр. Велинград Сдружение „Равновесие“ проведе първо обучение на педагогическите екипи на ОбУ „Васил Левски“ и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ по Дейност 3 „Организиране и провеждане на обучения без присъждане на квалификационни кредити за работа в мултикултурна среда“ по проект BG05M2OP001-3.017-0004 „Обучени, мотивирани, […]

прочети повече