Обществени поръчки


Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: Определяне на изпълнител за СМР на обект „Довършителни работи във физкултурен салон на ОУ „Васил Левски“, кв. Горно Езерово, гр. Бургас имот с КИ 07079.829.22 – УПИ V, кв. 8 по плана на кв. Горно Езерово, гр. Бургас“

CORRIGENDUM No: 1 in frame of tender procedure for Organisation of “Eco-volunteer” program and training Location – Burgas, Bulgaria within project CB005.2.12.042

Publication reference: CB005.2.12.042-PP1-02

“Vassil Levski” Primary School, Burgas 8017 Burgas, neighbourhood Gorno Ezerovo, 36, „Druzhba“ Str. BULGARIA and it is also published on the program’s website: http://www.ipacbc-bgtr.eu/ and institution website: https://oulevski.net/obshtestveni-poratchki/.

The Corrigendum and the modified tender dossieris are available HERE.

–––––––––––––––––––––––––––––––––

“Vassil Levski” Primary School, Burgas, Bulgaria intends to award a service contract for Organisation of “Eco-volunteer” program and training, Location in Burgas, Burgas/Bulgaria with financial assistance from the Interreg-IPA CBC Bulgaria – Turkey Programme, CCI No.2014TC16I5CB005, with Ref. Nr. CB005.2.12.042-PP1-02. The tender procedure is under the implementation of the project “Eco-volunteer – Conservation activities for protected area around Burgas and Suloglu through knowledge enhancing and joint initiatives implementation“, with Ref. number CB005.2.12.042. The contract notice is available from “Vassil Levski” Primary School, Burgas 8017 Burgas, neighbourhood Gorno Ezerovo, 36, „Druzhba“ Str. BULGARIA and it is also published on the program’s website: http://www.ipacbc-bgtr.eu/ and institution website: https://oulevski.net/obshtestveni-poratchki/.

The deadline for submission of tender is 2 January 2020, 17:30 h. local time.

The tender dossier is available HERE.

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА:

https://sop.bg/oulevski-99/

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“:

Обявление

Заповед

Предложение

 

Налични Документи:

заповед
публична покана
договор
Tehn_Zadanie_25062014
Приложение №1-оферта
Приложение №2 техническо предложение и срок за изпълнение
Приложение №3 цена
Приложение №4Декл. по 47 ал.9 чиста
Приложение №5 декл51 ал1 т1 ЗОП референции
Приложение №6декл 51 ал1 т4 ЗОП персонал правосп
Приложение №7 декл.56ал1 т11 ЗОП цена условия труд
Приложение №8 декл-съгласие за проект на договора
Viza
Заповед на Директора за комисия по ЗОП
Вътрешни правила
ПРОТОКОЛ
dogovor