Иновативно училище


ОбУ „Васил Левски“ е Иновативно училище. През учебната 2020- 2021 год. приключи четиригодишният проект „Щафета към правилният изор“. От учебната 2021- 2022 год. стартира нова Иновация:

Проект „Ключ за света“ с избираем учебен час по музика „С ключ СОЛ света да отключим“ с целеви групи – учениците от първи клас.
Целта на иновацията е чрез проектно-базирано учене с помощта на изкуство, за подпомагане изграждане на познавателни структури у ученици от I клас на основата на реални ситуации чрез активна познавателна дейност, при провеждане в смесен блок преди обяд и след обяд на учебните часове от училищния учебен план и по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и по занимания по интереси с участие на родителите, за придобиване на социален опит, умения за овладяване на български език, дигитални, социални и граждански компетентности, креативност и рефлексия, повишаване на мотивацията за учене и качеството на образование, за стимулиране и подпомагане на личностното развитие за успешна бъдеща социална и професионална реализация.

Учебна програма по ИУЧ Музика „С ключ СОЛ света да отключим“, проект „Ключ за света“

Проект „Ключ към света“

Архив