Административни услуги


Предоставяне на достъп до обществена информация

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация

Заявление за достъп до обществена информация

Протокол за приемане на устно заявление за достъп на обществена информация

Заявление за отписване/записване на ученик

Заявление за записване или отписване на деца

Заявление за кандидатстване за работа

Заявление за кандидатстване

Приемане на деца в подготвителна група

Процедура приемане на дете в подготвителна група

Заявление за приемане на дете в подготвителна група

Приемане на деца в първи клас

Процедура Приемане на деца в първи клас

Заявление за приемане на дете в първи клас

Документи за издаване на удостоверения за валидиране на компетентности

Процедура за издаване на удостоверения за валидиране на компетентности

Заявление за издаване на удостоверения за валидиране на компетентности

Документи за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование

Процедура за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование

Заявление за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина

Процедура

Документи за преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Процедура за преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Заявление за преместване на ученик в държавните и в общинските училища

Документи за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Процедура за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Заявление за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Архив