Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: Определяне на изпълнител за СМР на обект „Довършителни работи във физкултурен салон на ОУ „Васил Левски“, кв. Горно Езерово, гр. Бургас имот с КИ 07079.829.22 – УПИ V, кв. 8 по плана на кв. Горно Езерово, гр. Бургас“


Архив