„Ограмотяване на възрастни“


 

ПРОЕКТ BG051PO001- 4.3-01- Ограмотяване на възрастни

„Нов шанс за успех“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

  

Цел на проекта

Чрез ограмотяване и формиране на ключови компетентности да бъде улеснен по-нататъшният достъп на неграмотните и слабограмотни хора до общообразователна и професионална подготовка и съответно до по-конкурентно им участие на пазара на труда

Резултати:

  • В ОУ „Васил левски” е осигурено организационно и методическо обучението на 69 неграмотни и слабограмотни лица над 16 годишна възраст.
  • В учебна дейност са включени 69 курсисти над 16 годишна възраст, които нямат завършен начален етап или клас от прогимназиалния етап на основно образование.
  • Успешно завършилите обучението  ще получат сертификати като предпоставка за успешното им включване в пазара на труда.

Основни проектни дейности

  • Организиране на разяснителни дейности сред общността в гр.Бургас, кв.”Горно езерово”.
  • Осигуряване на обучението на възрастни с учебни и методически материали.
  • Квалификация на учители по андрагогика.
  • Провеждане на обучение за ограмотяване (изучаване на учебно съдържание за начален етап на образование)
  • Провеждане на обучения за формиране на ключови компетентности (изучаване на учебно съдържание за клас от прогимназиялния етап на образование – V,VІ,VІІ клас)
  • Сертифициране на резултатите от обучението
  • Създаване на регистър за издадените удостоверения

 

 

 Линк: http://novshans.mon.bg/?m=0

Архив