Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“


Дейност 2. „Интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес“

Първа форма на интензивна работа с родители по проект „Успех за теб“

Интензивна работа с родители по проект „Успех за теб“

Архив