„Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”


Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.06 „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”

Име на проекта: „ЗАВРЪЩАНЕ

Продължителност: 15 месеца

Стойност: 82 293, 79 лв.

Схемата е насочена към реинтеграция на вече отпаднали ученици от образователната система и превенция на повторното им отпадане. Това е възможно, според нас, ако се приложи комплексен подход, ангажиращ в дейности, всички членове на общността. Затова проектното предложение е заложило на повишаване капацитета на всички основни групи членове на училищната система – ученици, учители, родители, подпомагайки ги ресурсно за ефективно включване в образователния процес.

Планираните в проекта дейности си поставят амбициозна задача – да убедят семействата, чиито деца са прекъснали обучението си да се върнат отново в училище, да подкрепят учениците да наваксат пропуските си и да се почувстват добре в училище. По този начин ще подобри достъпа на децата и учениците от етническите малцинства до образование, ще улесни социалното им включване и в крайна сметка ще повиши качеството им на живот.

Проектното предложение кореспондира пряко с така идентифицираните нужди, планирайки комплекс от дейности, насочени към всички основни участници в образователния процес :

 • Организиране на информационни кампании за мотивиране на отпадналите ученици и техните семейства за продължаване на образованието;
 • Изграждане на система за първична социална подкрепа на отпадналите ученици и осигуряване на учебни пособия;
 • Създаване и прилагане на индивидуални учебни програми за ученици с проблеми в усвояване на учебния материал;
 • Назначаване на помощник учители от ромски произход;
 • Разработване на система от стимули за превенция на повторното отпадане от образователната система.
 • Обучителни методи, използвани в процеса на допълнителните учебни занимания с ученици, застрашени от отпадане – дидактични упражнения, игри, беседа, дискусия, интерактивни техники, използване на съвременни учебно-технически средства. Особено значение се придава на използването на модерните технологии в обучението, които значително увеличават интереса и мотивацията на учениците от етническите малцинства да участват в образователния процес. Поради недостатъчно добре развитите навици за учебен труд, концентрация на вниманието и най-вече мотивация за учене е необходимо да се обърне специално внимание на подходите, средствата и материално-техническата обезпеченост на образователния процес.
 • Учебни упражнения по билингвални технологии за изучаване на български език от деца, за които българския език не е майчин.
 • Интерактивни методи на обучение – ролеви игри и упражнения, дискусии, решаване на казуси и дилеми, брейнсторминг и др., особено подходящи за целевата група поради игровия им, проактивен характер. Тъй като интерактивните методи се основават на личното преживяване, имат дълбок и траен ефект върху усвоеното знание и личността.
 • Групи за подкрепа на родители, в които се обменя личен родителски опит, формират се нагласи за ценността на образованието за успешната социална реализация на децата.
 • Група за обучение на учители за работа в мултиетническа среда – с помощта на интерактивни техники се развиват умения за преподаване, възпитаване и общуване с деца и ученици от етническите малцинства.
 • Творчески и приложни занимания – практически занимания с използването на подходящите техники, инструменти и оборудване за извършването им.
 • Хепъниг „В училище е весело” – методът осигурява възможност за популяризиране идеята за ценността на образованието и за позитивна изява на децата и учениците от етническите малцинства, съвместно с децата от другите етноси.

 

 

Работно съвещание с помощник-учителите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архив