Информационна среща на родители на деца и ученици в риск от отпадане с ръководството на Обединено училище „Васил Левски“, кв. Горно Езерово и представители на институции – РУО, Полиция, Община, Социални служби, Агенция „Закрила на детето“, медиатори


 На 14.11.2023 година в сградата на Обединено училище „Васил Левски“, кв. Горно Езерово се проведе събитие„Информационна среща на родители на деца и ученици в риск от отпадане с ръководството на ОбУ „Васил Левски“  и представители на институции – РУО, Полиция, Община, Социални служби, Агенция „Закрила на детето“, медиатори“ по одобрен проект на Община Бургас по Национална програма „Заедно за всяко дете“, Модул 3. „Партньорски модел за включване в образователната система на деца и ученици в риск от отпадане“, Дейност 1. „Информационна кампания за възможностите и задълженията на родителите при записване на децата и учениците в риск от отпадане от образователната система“. Обединено училище „Васил Левски“, кв. Горно Езерово е едно от трите бургаски училища – партньори на Община Бургас в изпълнение на проектните дейности.

Участници в събитието са 60 деца/ученици в риск от отпадане от образователната система , 40 родители на деца/ ученици в риск, представители на институции, отговорни за ефективността на механизма за съвместна институционална работа по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст в община Бургас – РУО на МОН, гр. Бургас; Държавна Агенция „Закрила на детето“, гр. Бургас; Отдел „Социална закрила“ при ДСП, гр. Бургас; ОД на МВР, гр. Бургас.  

Цели на събитието:

  1. Ангажиране на родителите и другите членове на семействата в процеса на обхващане и включване на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование и повишаване на възпитателния потенциал на семействата.
  2. Подобряване на комуникацията и взаимодействието на училището и родителите.
  3. Подобряване на комуникацията и взаимодействието между представителите на всички институции, участващи в екипите за обхват.
  4. Запознаване на родителите с техните права и задължения, като страна в процеса на обхващане и включване на техните деца/ученици в образователната система.
  5. Изграждане на един постоянен партньорски модел на взаимодействие на училище и родители за включване в образователната система на децата и учениците в риск от отпадане.

На участниците в събитието бяха предоставени информационни материали – брошури. Какво се прави в ОбУ „Васил Левски“, кв. Горно Езерово за обхващането и включването на деца и ученици в образователната система, какви дейности се провеждат съвместно с институциите и родителите на деца и ученици в риск за подобряване на комуникацията и взаимодействието между училище, родители и институции беше презентирано пред участниците в събитието.

Срещата завърши с въпроси, дискусии и неформални разговори с ученици, родители и представители на институциите.  

Архив