Проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“


Реализирани дейности на ОбУ „Васил Левски“по проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

Учебна 2022/2023 г.

Поддейност 5.3. Дейности за стимулиране овладяването на ключови компетентности и за формиране на личностни качества и социални компетентности чрез прилагане на компетентностния подход с цел подготовка за самостоятелен и независим живот и за личностна реализация.

IMG-20230322-WA0007 IMG-20230322-WA0017 IMG-20230322-WA0009 IMG-20230322-WA0020 IMG-20230322-WA0018 IMG-20230322-WA0015 334575174_907992397182916_7254005404588939178_n 334648025_747310060078171_3226940033929880184_n 329620191_1394678834637899_4626483523581742224_n IMG_20230323_112425_740 IMG_20230323_111536_746 IMG_20230323_111520_472 334602704_256868223337731_7137254157649125816_n 334712863_726926688979548_4727330583338795049_n 334640725_970986540938858_5288337561765153306_n

Реализирани дейности на ОбУ „Васил Левски“по проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

Учебна 2021/2022 г.

 

  • Дейност 4 Закупуване на оборудване за допълнителна подкрепа за личностно развитие, вкл. за специализирани кабинети и помещения в училище – за дооборудване на кабинет – реализирани 5540.35 лв. от заявените и одобрени 5953.00 лв.

 

20220324_130217 20220324_130231 20220324_130251 20220324_130301(0) 20220324_130319

  • Дейност 5 Осъществяване на дейности за личностно развитие на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

– 5.1 Прилагане на модели/програми/гъвкави форми на обучение и т.н., разработени от пед. специалисти в ДГ и У по проекта, в т.ч. за по-лесна проходимост между образователните етапи на подкрепените деца и ученици, чрез иновативни адаптивни подходи за включване в образователния процес и за осъществяване на ПО:

а) Разработването на модели, програми, гъвкави форми на обучение и др. от пед.специалисти във включените по проекта ДГ и училища, така и тяхното прилагане в процеса на ПО на деца и ученици    – одобрена програма, разработена от училищния психолог.

  • 3 Дейности за стимулиране овладяването на ключови компетентности и за формиране на личностни качества и социални компетентности чрез прилагане на компетентностния подход с цел подготовка за самостоятелен и независим живот и за личностна реализация;

– Допълнителна подкрепа на деца – получени 17 пакети за 3 целеви групи с 6 деца със СОП.

 

 

 

Архив