Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“


ОбУ“Васил Левски“ участва активно в дейностите по Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ – BG05M2OP001-2.010-0001.

Педагогическите специалисти заявиха желание за обучение по определени програми, които съответстват на нуждите им от допълнителна квалификация. Чрез участие в дейности 1 и 2 учителите бяха подпомогнати да придобият по-висока професионално-квалификационна степен, съответстваща на професионалното им израстване.

По Дейност 1 – Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на на квалификационни кредити, съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти взеха участие 25 души. През месец ноември 2018 година беше организирано обучение на тема „Агресията в училище – причини, превенция, противодействие на агресивното поведение“.

По Дейност 2 – Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен – за периода 2019 – 2020 година ПКС придобиха 18 учители.

20181111_092343(0) 20181111_092906

20181111_092945 20181111_094218

Архив