Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“


Една от основните цели на проекта е разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност. В рамите на проекта се предвиждат набор от мерки за постигане на цитираната цел, като предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците.

Група „Смехурани“ – ръководител Боряна Карчева

IMG_20220106_091710 IMG_20220106_092150

Група „Любознайко“ – ръководител Светла Петрова

271615677_1280527822446131_2263405806336910412_n 271651498_306854488040046_4873245723441091304_n

Група „Любопитко“ – ръководител Йорданка Николова

271395961_309527411114499_7538124020816499578_n 271082067_642605036936871_8452025738515589271_n

Група „Сладкодумци“ – ръководител Димитринка Янева

271485934_280206110765018_4793653094222673660_n

Архив