Проект BG05M2OP001-3.001-0013 „Равен старт – успешни ученици”, финансиран по процедура за подбор на проекти „Подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


Архив