Проект „Равен старт – успешни ученици” между Сдружение „Равновесие” и ОУ „Васил Левски” за реализация на договор BG05M2OP001-3.001-0013


Добрата предучилищна подготовка гарантира равен старт на децата в училище. Вярваме, че усилията, положени във възпитанието и обучението на децата в ранна възраст многократно се отплащат с успехи в училищното образование. И с просперитет на личността, семейството и общността.

Особено важно е овладяването на литературен български език като предпоставка за разбиране на всички преподавани предмети. В квартал „Горно Езерово“ функционира само едно училище – Основно училище «Васил Левски», в което се обучават и възпитават 499 деца на възраст от 5 до 14 години в четири подготвителни групи и от I до VIII клас. По данни от декларациите на родителите от септември 2015 г. в ОУ «Васил Левски» 65% се самоопределят като роми, 32% като турци, 2% като българи.

Целевата група включва 80 деца от 4-те подготвителни групи на ОУ „В. Левски” – 1 група от 20 деца на 5 години и три групи /60 деца/ на 6 години.

Продължителността на проекта от 33 месеца дава възможност да видим реални резултати от дейностите. На децата, включени проекта ще бъдат проследявани училищните резултати в I и II клас и ще бъде замерена устойчивостта на работата ни.

Акцент на проектните дейности са допълнителните занимания по български език за децата, чийто майчин език не е български. Планирани са по 2 допълнителни ситуации в рамките на учебната година и по 4 ситуации седмично през лятото. По преценка на училищния педагогически екип този ритъм на работа ще доведе до по-добро усвояване на български език.

С цел съхраняване и развиване на културната идентичност е предвидено създаване на 8 клуба:

– Клуб по приложно изкуство „Вълшебна работилничка“

– Клуб за млади математици „Чудната наука“

– Клуб по гражданско образование „Достойни граждани“

– Клуб по екология и градинарство „Омагьосана градинка“

– Клуб по спорт и туризъм „Умни и силни“

– клуб по здравно възпитание „Български юнак“

– клуб по музикална и танцова култура “ Етнопалитра“

– клуб по кулинария „Вкусничко“

С децата, които имат интелектуални, поведенчески или емоционални проблеми ще работят психолози от водещата организация.

За разширяване на ограничения кръгозор на децата сме планирали ежегоден летен лагер, посещение на куклен театър по два пъти всяка учебна година, еднодневна екскурзия пролет и есен и заключително събитие – Фестивал на етносите.

Обект на внимание са родителите, за които е планирано ежегодно тридневно обучение, училище за родители, психологическо консултиране.

Акцент на проекта е работа с общността, целяща повишаване на етническата и културна толерантност на хората от квартала. Планирали сме празненства, хепънинги, чествания на религиозни и национални празници на трите етноса.

Обща стойност на проектните дейности – 170 032 лв.

Архив