О Б Я В А


О Б Я В А

 

В изпълнение на Споразумение за партньорство между Сдружение „Равновесие” и ОУ „Васил Левски” за реализация на договор BG05M2OP001-3.001-0013 „Равен старт – успешни ученици”

 

ОБЯВЯВАМЕ НАБИРАНЕ НА СЛЕДНИТЕ ЕКСПЕРТИ:

 

 1. Учители по Дейност 1 „Допълнително обучение по български език на деца, за които българският език не е майчин” – 4 души

Заетост от 01.10.2016 г. до 31.12.2018 г., включително и с летни занимални – хорариум от 244 часа за всяка група.

Възнаграждение – 11,50 лв. на час с включени всички осигуровки и данъци съгласно българското законодателство.

 

 1. Водещи творчески клубове  по Дейност 5 „Дейности, насочени към съхраняване и развитие на културната идентичност на децата от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда” както следва:

Ø  – Клуб по приложно изкуство „Вълшебна работилничка“Ø  – Клуб за млади математици „Чудната наука“Ø  – Клуб по гражданско образование „Достойни граждани“ Ø  – Клуб по екология и градинарство „Омагьосана градинка“Ø  – Клуб по спорт и туризъм „Умни и силни“Ø  – клуб по здравно възпитание „Български юнак“Ø  – клуб по музикална и танцова култура “ Етнопалитра“

 • – клуб по кулинария „Вкусничко“.

Заетост от 01.10.2016 г. до 31.12.2018 г. – хорариум от 168 часа за всяка група.

Възнаграждение – 11,50 лв. на час с включени всички осигуровки и данъци съгласно българското законодателство.

 

 

Вашите заявления ще бъдат приемани от Експерт Административни дейности г-жа Виолета Димитрова.

 

С одобрените кандидати ще бъде сключен допълнителен трудов договор.

Очакваме да представите вашите документи до 17 часа на 27 септември 2016 г.

Необходими документи:

 

 1. Заявление /по образец/
 2. Декларация за настояща заетост към основен работодател /по образец/
 3. Декларация за приемане на политиката за закрила на детето на Сдружение „Равновесие” /по образец/
 4. Декларация за спазване на етичния кодекс на Сдружение „Равновесие” /по образец/
 5. Копие на диплом за завършено образование
 6. Копия на документи за допълнителни квалификации и специализации;
 7. Свидетелство за съдимост;
 8. Медицинско удостоверение;
 9. Копие на лична карта;
 10. Копие на удостоверение за разкрита банкова сметка.

 

Архив