НП“Заедно за всяко дете“


Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст“

Дейност 1:

Обучение на родители на деца в риск от отпадане

Дейност 2:

Тренинг с родители “Да творим чудеса с мама”

„Обичам да се забавлявам с татко.“

Дейност 3:

,,Училище любимо – прозорец към света‘‘- дни на кариерно ориентиране

“Изкуството да бъдеш родител без насилие”

Никулденска кулинарна и художествена изложба

Модул 3 „Партньорски модел за включване в образователната система на деца и ученици в риск от отпадане“

Дейност: 1 Информационна среща на родители на деца и ученици в риск от отпадане с ръководството на Обединено училище „Васил Левски“, кв. Горно Езерово и представители на институции – РУО, Полиция, Община, Социални служби, Агенция „Закрила на детето“, медиатори

Дейност 2: „Здрав дух в здраво тяло“

Дейност 3: „Ден на християнското семейство – традиции и бъдеще за децата“ – съвместна среща-разговор с родители, деца, експерти от институциите от екипите за обхват, ученици, учители и медиатори

Архив