ЕРАЗЪМ + „EOS, Empathic and Open School“


Screenshot_395

На 23.03.2023г. Милена Стоянова- преподавател в прогимназиален и гимназиален етап, участник в третата мобилност по програма „Еразъм+“, проект „Емпатично и отворено училище“, представи информация пред преподавателите от ОБУ“Васил Левски“, свързана с третата обучителна среща, проведена в гр.Кония, република Турция в периода 06.03.-10.03.2023г.

Основните акценти в проведеното обучение бяха поставени върху темата за отпадането на учениците  от системата на образованието, задържането им в училище и изграждане на мотивация за бъдеща реализация.

Преподавателите от ОбУ“Васил Левски“ бяха запознати е с програмите в турската образователна система, свързани с училищна психологическа подкрепа и консултиране и работа с родители. Беше поставен и акцент върху въвеждане на интерактивния инструментариум в училище: Class Dojo, Bloomz, Frame VR.IO., улесняващ връзката между  родителите и училището.

Госпожа Стоянова сподели също впечатления от наблюдение в лицея „Erbil Koru Anadolu”  и други две училища -„Yazir Sehit Osman Kucukdillan Anaokulu“  и „Mustafa Buykukkaplan kiz Anadolu imam hatip lisesi”, за прилагането на колективните методи и инструменти, подпомагащи повишаването на емпатията в училище, а именно: Peer tool 1: Jigsaw, Peer tool 2: Placemat, Peer tool 3: Blind trio, Peer tool 4: Visit the museum, Peer tool 5:The border.

337565508_906965540635283_7645975051054681162_n  336614318_2103937196469287_8349063028441071209_n  336948714_755316049321150_375918194997462676_n  336677058_216374597639194_4841418958135018691_n  336960043_122086977416978_3261546212632646269_n  337148068_6059185244160742_1965451054148433604_n

 

На 08.12.2022 г. екип  от преподаватели в ОбУ „Васил Левски“ представиха добри практики, усвоени по време на мобилности по програма „Еразъм+“, проект „Емпатично и отворено училище“.

Събитието има за цел да съдейства за повишаване на информираността в училищното образование на програма „Еразъм+“ и да помогне за обмяна на идеи и добри практики между участниците в мобилностите на европейско и национално ниво. На информационната среща бяха представени целите и дейностите по проекта.

Официален гост на събитието беше Жанета Димитрова – ст. експерт по чужд език и по майчин език в РУО – Бургас. Госпожа Жанета Димитрова разказа за проекта и дейностите по реализирането му, как емпатията и емоционалната интелигентност са неразделна част от учебния процес.

На форума присъстваха директори, заместник-директори и учители от седем училища – ОУ“Елин Пелин“ – гр. Бургас, ОУ“Св.св.Кирил и Методий“ – с. Равнец, СУ“Константин Петканов“ гр.Бургас, ОУ“Атанас Манчев“ – гр.Айтос, ОУ“Найден Геров“ – гр.Бургас, ОУ“Христо Ботев“ с.Маринка, ОУ“Христо Ботев“ – гр.Бургас, кв.Долно Езерово.

Милена Жекова – заместник-директор в ОбУ“Васил Левски“, запозна участниците в срещата с дейностите от втората мобилност по проекта – добри практики и структура на белгийската образователна система, видове и работа на неправителствените организации, свързани с училищния живот. Тя допълни, че работата по европейски проекти дава нови възможности и хоризонти за обмен на добри практики между учебните институции в Европа, стимулира се мотивацията на учители и ученици, развиват се компетентности за комуникация, общуване и учене.

Донка Динева – ст.учител в начален етап представи колективни методи и инструменти,  които подпомагат работата на учителя в класната стая: Peer tool 1: Jigsaw, Peer tool 2: Placemat, Peer tool 3: Blind trio, Peer tool 4: Visit the museum, Peer tool 5:The border. Разказа пред участниците как дигиталните приложения и груповата работа подпомагат мотивацията на учениците за активност и равнопоставеност в учебния час.

Участниците в срещата приложиха на практика два от инструментите за групова работа и се убедиха, че те помагат на  децата да са толерантни, подобряват тяхната мотивация за учене и усвояване на знания и умения. Работейки в екип, учениците влизат в емоционална – когнитивна емпатия, изразяват свободно своите емоции, мисли, чувства, поставят се на мястото на другия, гледат през неговите очи. Опознават не само своите емоции, но съпреживяват и емоциите на другите.

Всички участници бяха единодушни, че именно неформалното учене, ученето чрез правене и преживяване превръща ученици и учители в партньори в класната стая, приобщава всички участници в учебния процес и ги мотивира за работа, учене и преподаване чрез емоции, активност и съпричастност.

IMG_20221208_141947  IMG_20221208_141652  IMG_20221208_140809      IMG_20221208_145512  IMG_20221208_145626  IMG_20221208_141702  IMG_20221208_145604

 

На 06.10.2022 се проведе Вътрешноинституционално обучение на тема “ЕМПАТИЧНО ОТВОРЕНО УЧИЛИЩЕ“ по проект ЕРАЗЪМ + „EOS, Empathic and Open School“ (Емпатично и отворено училище), споразумение No 2021-1-FR01-KA220-SCH-000032791.

Представена беше темата  Peer tool 2: Placemat и Peer tool 3 : Blind trio.

Госпожа Донка Динева представи, чрез лекция и практически занятия, видовете емпатия, както и способи за нейното развиване сред учениците. Емпатията – като средство за повишаване на мотивацията за учене, за преодоляване на обучителните дефицити и за предотвратяване на преждевременното отпадане от образователната система. Използването на емпатията помага на учениците да работят заедно по групи, да изразяват емоциите си и да си помагат. По този начин всяко дете, работейки в групата, се чувства  пълноценно.

Обучението беше полезно с това, че показа как редовните и повтарящите се колективни ситуации в класната стая стимулират когнитивната емпатия.

Присъстващите учители споделиха, че с удоволствие ще приложат показаните методи в учебните часове.

„Ако ти никога не опиташ, никога няма да знаеш.“ – проф. Зана

310617351_1253919978726111_1329704037729316398_n 310599547_839776853863182_3506460625956462867_n  310744179_1523141298106825_6182068931130904804_n 310574697_375528824679507_7986551704134366777_n 310495142_610816927435799_3830631017569337034_n 309749125_462784322482235_7536918001228069171_n 310551168_1288018818780560_8755444664082771302_n 310521282_469128368502157_532525427654546217_n  310756786_575105834415377_1401790477074120815_n  310769063_511887034278586_4089560101371186953_n

Архив