Обучение по Дейност 2 по проект „Обучени, мотивирани, сензитивни“


На 29-31 август 2021 г. в курортен комплекс Златни пясъци, гр. Варна Сдружение „Равновесие“ проведе присъствен модул на обучение на педагогическите екипи на ОбУ „Васил Левски“ и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ по Дейност 2 „Организиране и провеждане на обучения с присъждане на квалификационни кредити за работа в мултикултурна среда“ по проект BG05M2OP001-3.017-0004 „Обучени, мотивирани, сензитивни“ /Повишаване на професионалния капацитет на педагози от община Бургас за работа в мултикултурна среда/

20210829_170838 20210830_101200 20210830_113313 20210830_114439 20210830_115053 20210830_142404 20210830_143109

Архив