Първо обучение по Дейност 3 по проект „Обучени, мотивирани, сензитивни“


От 2 до 4 юли 2021 г. в хотел „АкватониК“ , гр. Велинград Сдружение „Равновесие“ проведе първо обучение на педагогическите екипи на ОбУ „Васил Левски“ и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ по Дейност 3 „Организиране и провеждане на обучения без присъждане на квалификационни кредити за работа в мултикултурна среда“ по проект BG05M2OP001-3.017-0004 „Обучени, мотивирани, сензитивни“ /Повишаване на професионалния капацитет на педагози от община Бургас за работа в мултикултурна среда/, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

20210704_100025 20210703_115809 20210703_104658 20210703_102653 20210703_103041 20210703_095421 20210703_095346 20210703_095336 20210703_094233 20210703_090415

Архив