Група за допълнително обучение по български език и литература с ръководител Сашка Василева


През месец май с част от учениците от II А клас, бяха проведени допълнителни часове по български език и литература по Проект BG05M20P001 „Подкрепа за успех“ с ръководител Сашка Василева. Чрез забавни интерактивни игри, тестове и упражнения децата преминаха през устна и писмена реч, съгласните звукове в средата и края на думите, частите на речта:  съществително име – род и число:  прилагателно име – род и число: глагол. Писаха и преобразуваха изречения от съобщителни във въпросителни и обратно, както и писане под диктовка. Отчетени бяха добри резултати и напредък в знанията на учениците.

1 2 3 4