Първа публична изява в клуб „Краезнание“


p1000045

Интересен и ползотворен е животът на учениците от училище „Васил Левски“. На 3.11.16 г. Филка, Мария и Симеон – участници в клуб „Крaeзнание“ с ръководител Калин Добрев по проект с номер на договор № Д03-213/01.08.2016 г., BG05M2OP0001-3.002-0040 „Интегриран подход за постигане на значими и устойчиви резултати в образователната интеграция на ученици от етнически малцинства в община Бургас“ премериха знания и сили с други училища от област Бургас в Историческия музей. Те показаха увереност в знанията за миналото на нашия град и заслужено грабнаха второто място.p1000049 p1000053 p1000060 p1000063 p1000064